wskazówki dla nauczycieli

Wskazówki dla nauczycieli akademickich

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego

prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niepełnosprawnymi lub dysgraficznymi/dyslektycznymi/dysortograficznymi.

 

  1. Przed studentem niepełnosprawnym lub dysgraficznym/dyslektycznym/dysortograficznym należy stawiać takie same wymagania jak przed innymi studentami. Ukończenie lektoratu na określonym poziomie świadczy o osiągnięciu przez niego wymaganych efektów kształcenia.

 

  1. W przypadku dysgrafii/dysleksji/dysortografii student w ciągu pierwszego miesiąca lektoratu przedkłada nauczycielowi akademickiemu zaświadczenie wystawione przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną stwierdzające dysgrafię/dysleksję/dysortografię. Nauczyciel akademicki dostosowuje sposób weryfikacji efektów kształcenia do zawartych w zaświadczeniu zaleceń.

 

  1. Należy pamiętać o indywidualnym traktowaniu studenta z niepełnosprawnością lub dyslektycznego/dysgraficznego/dysortograficznego, z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności.

 

  1. Nagrywanie zajęć, jako często  jedyny sposób sporządzania notatek przez osobę z niepełnosprawnością fizyczną, jest dopuszczalne, pod warunkiem wykorzystania zarejestrowanych materiałów wyłącznie do użytku osobistego. Rejestracja może się odbywać poprzez nagrywanie dźwięku i/lub obrazu.

 

  1.  W przypadku studenta z niepełnosprawnością ruchową należy zwrócić uwagę na miejsce zajmowane przez niego w sali ze względu na fakt, iż niepełnosprawności tej często towarzyszy inna, ograniczająca możliwości percepcji.

 

Weryfikacja efektów kształcenia powinna przebiegać w sposób możliwie zbliżony do tego, jaki jest stosowany wobec studentów pełnosprawnych, z uwzględnieniem możliwości zdawania egzaminów w formie ustnej przez osobę, której sporządzanie form pisemnych sprawia trudność.

Dla studenta, dla którego dotarcie na egzamin w budynku z barierami jest niewykonalne, należy przeprowadzić egzamin w miejscu dla niego dostępnym.

 

  1. Studentowi mającemu trudności z wymową nauczyciel akademicki powinien poświęcić więcej czasu i uwagi, utrzymując z nim kontakt wzrokowy i zachęcając go do  formułowania wypowiedzi.  Należy unikać  poprawiania, przerywania wypowiedzi i wyręczania studenta, zachęcając go do  powtórnego zadania pytania lub powtórzenia niezrozumiałej wypowiedzi.

 

W przypadku konieczności przygotowania referatu czy prezentacji nie należy zwalniać studenta z niesprawnością mowy z jego wygłoszenia, lecz zachęcić go do opracowania formy prezentacji multimedialnej wzbogaconej o krótkie komentarze.

Dla osoby z problemami wymowy zaliczenia i egzaminy powinny być przeprowadzane  w takiej samej formie jak dla innych studentów, z uwzględnieniem konieczności zastosowania, w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie formy pisemnej.

 

  1. Na zajęciach, w których uczestniczy student niedosłyszący, należy dostosować tempo i natężenie głosu do jego potrzeb, a w przypadku studenta niesłyszącego zapewnić kontakt wzrokowy z twarzą mówiącego.

 

Kierując wypowiedzi do studenta niedosłyszącego lub niesłyszącego należy formułować krótkie, proste komunikaty, a w przypadku ich niezrozumienia porozumiewać się na piśmie, posługując się zwięzłymi zdaniami.

 

  1. Student z niepełnosprawnością wzroku może posługiwać się notebookiem, maszyną brajlowską, notatnikiem, pomocami optycznymi, jak również własnym oświetleniem.

 

Ze względu na utrudniony dostęp do materiałów źródłowych przystosowanych do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych, informacje o wymaganej literaturze należy podawać ze znacznym wyprzedzeniem.

 

Weryfikacja efektów kształcenia powinna przebiegać w sposób możliwie zbliżony do tego, jaki jest stosowany wobec studentów pełnosprawnych, przy czym dla studenta słabowidzącego należy przygotować testy używając dużej czcionki, a dla niewidomego – testy w formie elektronicznej lub w brajlu.

Dopuszczalne jest zastąpienie formy pisemnej egzaminu lub zaliczenia formą ustną.

 

  1. W przypadku studenta niepełnosprawnego lub dysgraficznego/ dyslektycznego/dysortograficznego nauczyciel akademicki może zaproponować realizację lektoratu w formie blended-learnig.

 

Opracowano  na podstawie informacji Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.

Autorzy materiałów FIRR:

Małgorzata Radziszewska

prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski

Andrzej  Wójtowicz

Jacek Zadrożny