organizacja zajęć

Organizacja zajęć lektoratowych

w grupach o różnym poziomie docelowym

 

 1. W uzasadnionych wypadkach za zgodą Kierownika SPNJO tworzy się grupy lektoratowe o dwóch poziomach docelowym.

 

 1. Zajęcia realizowane są z uwzględnieniem podziału wymiaru lektoratu na godziny kontaktowe w sali ( 50% ogólnego wymiaru godzin kontaktowych na poziom) oraz na pracę studenta na platformie elearningowej (pozostałe  50% godzin kontaktowych na poziom).

 

 1. Nauczyciel  akademicki prowadzący zajęcia w grupach o różnym poziomie docelowym z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość odpowiada
  za udostępnienie na platformie elearningowej odpowiednich materiałów w formie
  i wymiarze pozwalającym studentom na osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia w ramach pracy na platformie.

 

 1. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w grupach o różnym poziomie docelowym monitoruje pracę studentów na platformie.

 

 1. Weryfikacja efektów kształcenia obejmuje efekty kształcenia osiągane zarówno w sali jak i  na platformie  elearningowej.

 

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu nauczania w grupach o różnych poziomach docelowym sprawuje Kierownik SPNJO.

 

 1. Za prawidłowe działanie uczelnianych platform nauczania na odległość i ich udostępnianie odpowiada kierownik Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Śląskim.