ZASADY UCZESTNICTWA W LEKTORACIE JĘZYKÓW KLASYCZNYCH SPNJO UŚ (do roku akademickiego 2016/2017)

ZASADY UCZESTNICTWA W LEKTORACIE SPNJO UŚ (obowiązujące do roku akademickiego 2016/2017)

 

 

W ramach studiów I i II stopnia student ma obowiązek realizacji 2 modułów „Język łaciński”. Każdy moduł obejmuje odpowiednią liczbę godzin na poszczególnych wydziałach + pracę własną studenta w wymiarze równej liczbie godzin kontaktowych. Semestr 1 oraz 2 kończy się zaliczeniem na ocenę.

 

I.   WARUNKI   UCZESTNICTWA  W   LEKTORACIE

 

1. Obowiązek uczestniczenia w zajęciach

Obecność studenta na zajęciach lektoratu jest obowiązkowa. Student ma prawo do 2 nieobecności nieusprawiedliwionych przy 30 i 45 godzinach w semestrze. Student ma prawo do 1 nieobecności nieusprawiedliwionych przy 15 godzinach w semestrze.  Większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych skutkuje uzyskaniem oceny ndst w I terminie zaliczenia.

W przypadku nieobecności przekraczających 60% ogólnego wymiaru lektoratu w semestrze, student kierowany jest na powtarzanie modułu.

 W uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba, hospitalizacja, udokumentowane przyczyny losowe itp.) student może złożyć wniosek do Kierownika SPNJO o wyrażenie zgody na zaliczanie modułu w II terminie. Wniosek musi zawierać opinię lektora oraz dokumentację uzasadniającą jego złożenie.

Nieobecności ponadlimitowych nie odrabia się.

2. Zasady uzyskiwania zaliczenia

Informacje o zakresie materiału, zasadach zaliczania przedmiotu i warunkach uzyskania zaliczenia znajdują się w sylabusie umieszczonym na stronie SPNJO (spnjo.us.edu.pl) w zakładce WZJK.

Zaliczenie modułu obejmuje:

- ocenę z  z minimum 2 testów śródsemestralnych (vel kompetencyjnych)  (waga 2),

- ocenę z prezentacji i innych form aktywności (waga 1) (opcjonalnie).

Ocena z  modułu egzaminacyjnego  po dwóch modułach kształcenia jest średnią  arytmetyczną z zaliczenia i egzaminu.

Ocena z  modułu egzaminacyjnego  po czterech modułach kształcenia jest również średnią  arytmetyczną z zaliczenia i egzaminu.

 

Przyjęta w SPNJO skala ocen:

 

90-100% = bdb  (bardzo dobry)
84-89% = db+    (dobry plus)
75-83% = db      (dobry)
69-74% = dst+   (dostateczny plus)
60 - 68% = dst    (dostateczny)
0 -  59% = ndst   (niedostateczny)

Ocena końcowa modułu wyliczana jest wg następujących przedziałów:

4,75 - 5,0    = bdb
4,25 - 4,74  = db+
3,75 - 4,24  = db
3,25 - 3,74  = dst+
3,0 -   3,24  = dst
< 3,0           = ndst

Uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich określonych przez lektora form weryfikacji uprawnia do uzyskania końcowej oceny dst (pomimo średniej  niższej niż 3,0).

Pozytywne zaliczenie testów śródsemestralnych (vel kompetencyjnych) jest obowiązkowe.  Tryb zaliczania ocen uzyskanych z innych form weryfikacji określa lektor.

Poprawa ocen ndst odbywa się w ustalonym przez lektora terminie.

Termin wpisu pierwszego terminu zaliczenia upływa z ostatnim dniem sesji ( zimowej/letniej), a drugiego terminu - w ostatnim dniu sesji poprawkowej.

3. Uznawalność zaliczenia zajęć lektoratowych uzyskanego na UŚ

Student, który na innym kierunku w UŚ uzyskał już zaliczenie/zdał egzamin z  lektoratu, może wnieść o przeniesienie oceny z tego samego języka na drugim kierunku. Zamiar skorzystania z przeniesienia oceny student zgłasza wykładowcy na pierwszych zajęciach.

Nie dopuszcza się przenoszenia zaliczenia uzyskanego w ramach studiów pierwszego stopnia na studia drugiego stopnia.

Oceny uzyskane w innych ośrodkach naukowo-dydaktycznych  przenosi się na warunkach określonych w Ustawie z dnia 23 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.

4. Zmiana grupy

Przejście do innej grupy lektoratowej następuje po uzyskaniu pisemnej zgody obydwu lektorów (formularz wniosku do pobrania na stronie spnjo.us.edu.pl oraz w dziekanacie).

II. INNE

Studenci pragnący podnosić swoje kompetencje językowe w poszerzonym zakresie, mogą skorzystać z bogatej oferty odpłatnych kursów dokształcających organizowanych przez SPNJO UŚ ( język ogólny i specjalistyczny) na preferencyjnych warunkach (patrz strona spnjo.us.edu.pl, zakładka „Kursy językowe”).

 

Aktualne informacje dotyczące  zasad uczestnictwa w lektoracie i otrzymywania zaliczeń i dyżurów lektorów znajdują się na stronie Studium: http://spnjo.us.edu.pl/.

 

 

W pozostałych  przypadkach decyzję o przeniesieniu oceny podejmuje Kierownik SPNJO na pisemny wniosek studenta po zasięgnięciu
opinii lektora.