uczestnictwo w lektoracie

ZASADY UCZESTNICTWA W LEKTORACIE

 

1. Zasady ogólne

W ramach studiów I. stopnia/ jednolitych magisterskich student ma obowiązek realizacji 4 modułów „Język obcy”. Każdy moduł obejmuje 30 godzin zajęć + pracę własną studenta. Semestry 1-3 kończą się zaliczeniem, moduł czwarty zaliczeniem i egzaminem.

 

2. Warunki rejestracji

 

3. Grupy międzywydziałowe

Do grup międzywydziałowych logują się studenci, którzy ze względu na program studiów nie mają możliwości wyboru innego języka poza proponowanym przez wydział, a których wynik testu poziomującego przypisuje do grupy o poziomie docelowym niższym niż oferowany
na danym kierunku.

Lektorat z j. angielskiego odbywa się na poziomie od B1 do C1. Grupy międzywydziałowe języka angielskiego na niższych poziomach są grupami przeznaczonymi  wyłącznie dla studentów kierunków, na których język angielski jest jedynym językiem nauczanym
w ramach lektoratu. Dotyczy to Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, Wydziału Pedagogiki i Psychologii (kierunek: Psychologia i Zarządzanie zasobami ludzkimi), Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Teologicznego.

Grupy te są  grupami dedykowanymi. 

 

4. Obowiązek uczestniczenia w zajęciach

Obecność studenta na zajęciach lektoratu jest obowiązkowa. Student ma prawo do 
2 nieobecności nieusprawiedliwionych w semestrze. Zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność należy przedłożyć lektorowi w terminie do 2 tygodni od ustania jej przyczyny. Większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych skutkuje otrzymaniem oceny ndst
w I. terminie zaliczenia.

Nieobecności na zajęciach nie odpracowuje się.

W przypadku opuszczenia do 60% zajęć lektoratowych student podchodzi do zaliczenia
w II. terminie.

W przypadku 60% i więcej nieobecności na zajęciach student kierowany jest na powtarzanie modułu.

W uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba, hospitalizacja, udokumentowane przyczyny losowe itp.) student może złożyć wniosek do Kierownika SPNJO o wyrażenie zgody na zaliczanie modułu w II terminie. Wniosek musi zawierać opinię lektora oraz dokumentację uzasadniającą jego złożenie.

 

5. Zasady uzyskiwania zaliczenia

Na początku cyklu zajęć lektor informuje studentów o zakresie materiału, zasadach zaliczania przedmiotu i warunkach uzyskania zaliczenia.

Na semestralną ocenę końcową składają się następujące elementy (dotyczy języków nowożytnych):

  • oceny z minimum 3 testów śródsemestralnych  (waga 2),
  • z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych (waga 1),
  • za aktywne uczestnictwo w zajęciach (waga 1) (opcjonalnie),
  • innych form pracy własnej studenta.

Przyjęta w SPNJO skala ocen:

90-100% = bdb ( bardzo dobry)

84-89% = db+ ( dobry plus)

75-83% = db ( dobry)

69-74% = dst+ ( dostateczny plus)

60-68% = dst ( dostateczny)

 

Ocena końcowa modułu wyliczana jest wg następujących przedziałów:

4,75 - 5,0    = bdb

4,25 - 4,74  = db+

3,75 - 4,24  = db

3,25 - 3,74  = dst+

3,0 -   3,24  = dst

< 3,0           = ndst

Uzyskanie ocen pozytywnych ze wszystkich określonych przez lektora form weryfikacji uprawnia do uzyskania oceny dst (pomimo średniej  niższej niż 3,0).

Zaliczenie testu śródsemestralnego na ocenę co najmniej dst jest obowiązkowe. Tryb zaliczania ocen uzyskanych z innych form weryfikacji określa lektor.

Poprawa ocen ndst odbywa się na dyżurach (patrz zakładka „Dyżury pracowników”
na stronie spnjo.us.edu.pl).

Egzamin końcowy po 4 semestrze obejmuje treści wszystkich 4 modułów i  składa się
z 2 części: pisemnej i ustnej (część pisemna: waga 2, część ustna: waga 1). 

Wszystkie szczegóły dotyczące treści zajęć i warunków zaliczenia znajdują się w sylabusach zamieszczonych na spnjo.us.edu.pl w zakładce  System Zapewniania Jakości  Kształcenia oraz na stronie usosweb.us.edu.pl.

 

6. Certyfikaty

Posiadanie certyfikatu biegłości językowej zamieszczonego w katalogu certyfikatów określonym przez Rektora zwalnia studenta z obowiązku uczestnictwa w lektoracie. Student ma jednak obowiązek zarejestrowania się do grupy lektoratowej o odpowiednim poziomie.

UWAGA!  Dotyczy wyłącznie studiów I stopnia oraz jednolitych magisterskich.

 

7.  Uznawalność lektoratu zaliczonego we wcześniejszych cyklach kształcenia w UŚ

Zasady dotyczą studentów studiujących na  2 kierunkach / reaktywujących się.

1. Student, który zaliczył określoną liczbę modułów lektoratu we wcześniejszym cyklu kształcenia w UŚ, może wnosić o ich zaliczenie  poprzez przeniesienie otrzymanej oceny
w ramach tego samego języka i poziomu oraz zrealizowanej liczby godzin.

2. Student, który  zaliczył egzamin kończący lektorat we  wcześniejszym cyklu kształcenia
w UŚ, może wnosić o przeniesienie oceny z egzaminu.

W przypadku różnicy w wymiarze godzin lektoratu zakończonego egzaminem zrealizowanych przez studenta we  wcześniejszym cyklu kształcenia w UŚ, student zobowiązany jest do zrealizowania brakujących modułów.

3. W przypadku zmiany formy studiów z niestacjonarnej na stacjonarną przeniesienia zaliczonych modułów dokonuje się proporcjonalnie.

4.  Student, który zrealizował pełen wymiar lektoratu we wcześniejszym cyklu kształcenia
w UŚ może zarejestrować się na lektorat na innym poziomie / z innego języka. W takim przypadku student uczestniczy w zajęciach lektoratowych przewidzianych siatką studiów
z zachowaniem przepisów dotyczących uczestnictwa w lektoratach prowadzonych przez SPNJO.

5. Zamiar skorzystania z możliwości przeniesienia oceny student zgłasza lektorowi
na pierwszych zajęciach w semestrze po zarejestrowaniu się do właściwej grupy.

Warunki rejestracji: spnjo.us.edu.pl/rejestracja internetowa

 

8. Uznawalność  lektoratu zaliczonego we wcześniejszych cyklach kształcenia
        w uczelniach innych niż UŚ

Przenoszenie i uznawanie zajęć zaliczonych w jednostkach organizacyjnych uczelni innej niż macierzysta odbywa się zgodnie z przepisami art. 165 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 27.07.2005 r.

 

9. Zmiana grupy językowej

Zmiana języka możliwa jest wyłącznie do 3 tygodni od rozpoczęcia cyklu kształcenia językowego przez studenta w ramach pierwszego modułu „Język obcy”. Zmiana języka dokonywana jest na pisemny wniosek (ZMIANA JĘZYKA - WNIOSEK.doc)

Zmiana poziomu w ramach tego samego języka możliwa jest wyłącznie do 3 tygodni
od rozpoczęcia cyklu kształcenia językowego przez studenta w ramach pierwszego modułu „Język obcy”. Decyzja należy do prowadzącego zajęcia, który podejmuje ją
po zweryfikowaniu wyniku testu poziomującego. Zmiana poziomu dokonywana jest
na pisemny wniosek (ZMIANA POZIOMU JĘZYKA - WNIOSEK.doc)

Przejście do innej grupy lektoratowej następuje po uzyskaniu pisemnej zgody obydwu lektorów na pisemny wniosek (ZMIANA GRUPY - WNIOSEK.doc)

W przypadku kierunków realizujących wyłącznie moduł języka angielskiego, wszelkie kwestie związane ze zmianą języka lektoratu rozstrzyga Dziekan Wydziału.

 

We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami decyzję podejmuje Kierownik SPNJO UŚ.