regulamin rejestracji

REGULAMIN REJESTRACJI

 

 

Lektorat języka obcego to obowiązkowe ćwiczenia, których celem jest rozwijanie sprawności językowych na poziomie akademickim w zakresie danego języka obcego. Obowiązkowa rejestracja elektroniczna odbywa się na początku każdego roku akademickiego.

Studentów kontynuujących naukę w roku akademickim 2020/2021 obowiązuje ponowna rejestracja do dotychczasowych grup lektoratowych lub z ważnych powodów do innych.

Każda ewentualna zmiana grupy dokonywana jest na pisemny wniosek (ZMIANA GRUPY - WNIOSEK.doc) studenta złożony w Biurze ds. rejestracji internetowej SPNJO.

 

1.            WARUNKI REJESTRACJI

Obowiązkowa rejestracja elektroniczna odbywa się na początku roku akademickiego.

Studentów II i III roku kontynuujących naukę w ramach 3 modułu "język obcy"  obowiązuje ponowna rejestracja do dotychczasowych grup lektoratowych lub z ważnych powodów do innych, z zachowaniem języka i poziomu. 

Student rozpoczynający lektorat wybiera zajęcia z jednego języka obcego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego lub rosyjskiego pod warunkiem ich dostępności w ramach programów studiów na danym kierunku. Na niektórych kierunkach przewidziano inne niż wymienione języki obce. Istnieją kierunki, które określają w swoich wymaganiach wobec studenta znajomość języka angielskiego, dlatego ich oferta lektoratowa ograniczona jest do w/w języka.

Warunkiem uczestnictwa w lektoracie jest właściwe zarejestrowanie się do grupy w terminie internetowej rejestracji za pośrednictwem serwisu USOSweb (REJESTRACJE ŻETONOWE) na podstawie wyniku obowiązkowego testu poziomującego (w przypadku studentów rozpoczynających lektorat).

Lektor konfrontuje listę studentów z wynikami testu poziomującego.

Poziomy zaawansowania wg Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego:

 

 • poziom początkujący: A1
 • poziom podstawowy: A2
 • poziom średniozaawansowany: B1+
 • poziom średniozaawansowany wyższy: B2
 • poziom zaawansowany: C1

 

Rejestracja  niezgodna ze wskazaniem informacji zwrotnej po wykonaniu testu poziomującego skutkuje koniecznością wyrejestrowania się z grupy.

W przypadku większej liczby chętnych do zalogowania się do danej grupy lektoratowej niż przewidziany limit miejsc, pierwszeństwo  zalogowania się mają studenci, którzy w określonym terminie wykonali test poziomujący. Korekty listy dokonuje lektor.

Po zakończeniu wszystkich tur rejestracji żetonowej zapisy na lektorat możliwe są w Biurze ds. rejestracji internetowej SPNJO po złożeniu przez studenta pisemnego wniosku (REJESTRACJA DO GRUPY - WNIOSEK.doc).

 

2.            TEST POZIOMUJĄCY dla studentów rozpoczynających lektorat

Przed rejestracją do grupy student obligatoryjnie rozwiązuje w zapowiedzianym terminie test poziomujący zamieszczony na platformie elearningowej http://el.us.edu.pl/spnjo.

Student wykonuje kolejne kroki:

 • wchodzi na platformę elearningową http://el.us.edu.pl/spnjo
 • loguje się na swoje konto
 • wybiera na platformie kurs „Testy poziomujące z języków obcych” podając klucz dostępu podany w opisie kursu
 • zapoznaje się z informacjami dotyczącymi testów poziomujących
 • wypełnia ankietę
 • wybiera i rozwiązuje testy poziomujące z języków obcych, które zna, dostępnych na danym kierunku, tj. z jednego lub kilku języków obcych.

 

3.            STUDENCI KILKU KIERUNKÓW

Studentom studiującym równolegle na dwóch (lub więcej) kierunkach na tym samym roku studiów, przyznaje się automatycznie jeden żeton.

W celu rejestracji na dwa (lub więcej) lektoraty student zwraca się z prośbą o przyznanie dodatkowych żetonów mailowo na adres: lektorat@us.edu.pl (w temacie należy wpisać "żeton")  lub telefonicznie pod nr. 32 359 1817.

Studenci studiujący równolegle na dwóch (lub więcej) kierunkach na różnych latach studiów mają obowiązek rejestracji do grup lektoratowych przypisanych do danych kierunków.
W przypadku braku wystarczającej liczby żetonów student zwraca się z prośbą
o przyznanie brakujących żetonów mailowo na adres:
lektorat@us.edu.pl (w temacie należy wpisać "żeton")  lub telefonicznie pod nr. 32 359 1817.

 

4.            REJESTRACJA STUDENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z ZALICZENIA LEKTORATU BEZ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Studenci korzystający z zaliczenia lektoratu bez konieczności uczestnictwa w zajęciach tj.:

rejestrują się do utworzonych odrębnie dla nich grup (nr 1 w USOS) na odpowiednim poziomie.

 

5.            SPOTKANIE INFORMACYJNE

Podczas inauguracji roku akademickiego będą odbywać się spotkania informacyjne z lektorami, które będą okazją do udzielania informacji na temat specyfiki lektoratu oraz wyjaśniania ewentualnych problemów.

W PRZYPADKU REALIZACJI LEKTORATU W TRYBIE ON-LINE, WSZELKIE INFORMACJE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.


Ewentualne problemy z zarejestrowaniem lub przerejestrowaniem należy zgłaszać lektorom lub pracownikowi odpowiedzialnemu za rejestrację na zajęcia z języków obcych w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (tel. 359-18-17, e-mail: lektorat@us.edu.pl, adres: Katowice, ul. Bankowa 14, pawilon B p. 364). Właściwe zarejestrowanie jest sprawą priorytetową, ponieważ wiąże się z efektywną pracą dziekanatów (ewidencja ocen, wydawanie kart zaliczeniowych i egzaminacyjnych, zaliczanie semestru, stypendia).