uczestnictwo w lektoracie języka specjalistycznego

ZASADY UCZESTNICTWA W LEKTORACIE JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO

 

1. Zasady ogólne

1.1.W ramach studiów I. stopnia/ jednolitych magisterskich student ma możliwość realizacji 2 lub 4 modułów „Język obcy” - wersja Język angielski specjalistyczny.

1.2 Moduły realizowane  są na poziomie B2 i C1.

1.3.Każdy moduł obejmuje 30 godzin zajęć + pracę własną studenta. Semestry 1-3 kończą się zaliczeniem, moduł czwarty zaliczeniem i egzaminem.

 

2. Warunki rejestracji

Rejestracja do grup języka specjalistycznego odbywa się na zasadach ogólnych.

Grupy języka specjalistycznego oznaczone są kodami B2.1. - B2.4 E SPEC oraz C1.1- C1.4E SPEC.

 

3. Obowiązek uczestniczenia w zajęciach

 Ogólne zasady dotyczące obowiązku uczestniczenia w zajęciach stosuje się odpowiednio.

 

4. Zasady zaliczania modułów

4.1 Na początku cyklu zajęć lektor informuje studentów o zakresie materiału, zasadach zaliczania przedmiotu i warunkach uzyskania zaliczenia.

4.2. Na semestralną ocenę końcową modułu składają się następujące elementy:

  • minimum 2 testy śródsemestralne ( waga 2)
  • wypowiedzi ustne, prace pisemne ( waga 1)
  • inne formy pracy własnej studenta ( np. prezentacja) ( waga 1).

4.3 Przyjęta w SPNJO skala ocen:

90-100% = bdb ( bardzo dobry)

84-89% = db+ ( dobry plus)

75-83% = db ( dobry)

69-74% = dst+ ( dostateczny plus)

60-68% = dst ( dostateczny)

0-59% = ndst ( niedostateczny)

 

4.4 Ocena końcowa modułu wyliczana jest wg następujących przedziałów:

4,75 - 5,0    = bdb

4,25 - 4,74  = db+

3,75 - 4,24  = db

3,25 - 3,74  = dst+

3,0 -   3,24  = dst

< 3,0           = ndst

 

4.5 Egzamin końcowy:

1) w przypadku studenta, który zrealizował 4 moduły języka specjalistycznego, egzamin po 4 semestrze obejmuje efekty kształcenia  wszystkich 4 modułów języka specjalistycznego  i  składa się z części pisemnej ( waga 2) i części ustnej ( waga 1);

 

2) w przypadku studenta, który po dwóch semestrach dokonał zmiany grupy z języka specjalistycznego na grupę języka ogólnego, egzamin po 4 semestrze obejmuje efekty kształcenia  wszystkich 4 modułów na poziomie docelowym języka ogólnego ( B2 lub C1). Student zobowiązany jest  do uzyskania efektów kształcenia modułów 1 i 2 we własnym zakresie.

 

5. Zmiana grupy językowej

Zmiana grupy języka specjalistycznego na grupę języka angielskiego ogólnego możliwa jest wyłącznie do 3 tygodni od rozpoczęcia cyklu kształcenia językowego przez studenta w ramach Modułu 1 (semestr 1) oraz w ramach rejestracji na Moduł 3 ( semestr 3).

Zmiana grupy języka specjalistycznego na grupę języka ogólnego w ramach rejestracji na Moduł 2 i  4 nie jest możliwa.

Zmiana grupy języka ogólnego na grupę języka angielskiego specjalistycznego  możliwa jest wyłącznie do 3 tygodni od rozpoczęcia cyklu kształcenia językowego przez studenta w ramach Modułu 1 (semestr 1).

Zmiana poziomu w ramach modułu języka specjalistycznego możliwa jest po uzyskaniu opinii prowadzącego. Zmiana poziomu dokonywana jest na pisemny wniosek (ZMIANA POZIOMU JĘZYKA - WNIOSEK.doc)

Przejście do innej grupy lektoratowej następuje po uzyskaniu pisemnej zgody obydwu lektorów na pisemny wniosek (ZMIANA GRUPY - WNIOSEK.doc)

 

We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami decyzję podejmuje Kierownik SPNJO UŚ.